- การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและการพิจารณาของกรมสรรพากร
- ตั้งแต่ปีภาษี 2563 เป็นต้นไป กรมสรรพากรกำหนดให้ ผู้ที่ต้องการขอใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเบี้ยประกันชีวิต หรือเบี้ยประกันสุขภาพ ต้องแจ้งความประสงค์มายัง บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อให้บริษัทนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยให้กับกรมสรรพากรด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ในกรณีที่ท่านไม่แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ต่อบริษัท บริษัทจะถือว่าท่านไม่ให้ความยินยอมในการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ท่านจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีได้
- กรณีที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ต่อบริษัทแล้ว บริษัทถือว่าท่านได้ยินยอมในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีถัดไป โดยบริษัทจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามความประสงค์ที่ท่านแจ้งไว้ จนกว่าท่านจะแจ้งเปลี่ยนแปลงความประสงค์เป็นอย่างอื่นมายังบริษัท
- ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ จากเงินได้ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิต หรือการประกันสุขภาพ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ดังนี้
เบี้ยประกันชีวิต สำหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ (ฉบับที่ 172)
เบี้ยประกันชีวิต สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของผู้มีเงินได้ (ฉบับที่ 194)
เบี้ยประกันสุขภาพ สำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ (ฉบับที่ 315)
เบี้ยประกันสุขภาพ สำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ (ฉบับที่ 162)
- ทั้งนี้ สำหรับค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป กรมสรรพากรได้เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมที่สามารถหักลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท (อ้างอิง)
- บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อตรวจสอบดำเนินการตามความประสงค์ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัท และนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อสรรพากร ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด โปรดศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติม ที่นี่