แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพต่อกรมสรรพากร

เพื่อสิทธิประโยชน์ในการขอใช้สิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่ชำระเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งความประสงค์และยินยอมนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันสุขภาพของผู้เอาประกันภัยแก่กรมสรรพากร ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร เพื่อขอลดหย่อนภาษีได้แล้ววันนี้


กรุณากรอกข้อมูล